Tarikh kemas kini: 7 April, 2020

Sila baca Syarat Penggunaan ini ("Syarat") dengan teliti sebelum menggunakan laman web Multiply https://multiply.org.my ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh Yayasan Creador ("kami").

Syarat ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ("anda"). Akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan anda dengan Syarat ini. 

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Syarat ini, maka anda boleh memilih untuk tidak mengakses Perkhidmatan. Kami berhak untuk menamatkan akses anda ke Perkhidmatan tanpa notis jika kami mendapati bahawa anda telah melanggar Syarat ini.

 

Kelakuan yang dilarang

Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, kaedah dan peraturan yang terpakai. Di samping itu, anda secara khususnya bersetuju untuk tidak:

 1. Menggunakan Perkhidmatan ini untuk tujuan menyalahi undang-undang;
 2. Menghantar apa-apa kandungan atau maklumat yang menyalahi undang-undang, bersifat penipuan, kesat, libel, memfitnah, lucah, atau tidak menyenangkan, atau melanggar hak harta intelek kami atau pihak ketiga atau hak pihak lain;
 3. Menghantar sebarang kandungan atau maklumat bukan awam mengenai syarikat tanpa kebenaran untuk berbuat demikian atau sebarang rahsia perdagangan pihak ketiga;
 4. Menghantar apa-apa kandungan atau maklumat seperti iklan, pengumpanan, surat rantai, skim piramid, peluang pelaburan atau komunikasi lain yang bersifat komersil yang tidak diminta kecuali yang dibenarkan secara khususnya oleh kami;
 5. Melakukan spam atau banjir rangkaian;
 6. Menghantar sebarang perisian atau bahan-bahan lain yang mengandungi apa-apa virus, cacing, bom masa, kuda Trojan, atau lain-lain komponen yang berbahaya atau mengganggu;
 7. Mengubahsuai, menyesuaikan, sublesen, mentafsirkan, menjual, mengundurkan (reverse engineer), menyusun semula atau membongkar mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 8. Mengumpul maklumat mengenai pelawat laman atau ahli tanpa kebenaran bertulis diperoleh daripada kami terlebih dahulu;
 9. Melarang atau menghalang sebarang pelawat atau ahli lain daripada menggunakan Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, dengan cara "menggodam" atau "mematahkan" atau mencacatkan mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 10. Memindah sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau hak proprietari lain yang terkandung di dalam Perkhidmatan;
 11. Merangkakan atau mencerminkan sebarang bahagian Perkhidmatan tanpa persetujuan bertulis diperoleh daripada kami terlebih dahulu;
 12. Menggunakan apa-apa robot, labah-labah, aplikasi carian / pencarian semula laman atau lain-lain peranti atau proses manual atau automatik untuk mendapatkan semula, mengindeks, melombong data, atau dengan cara lain duplikasi atau mengelakkan struktur pelayaran atau penyampaian Perkhidmatan atau kandungannya; dan
 13. Menyatakan atau menyiratkan bahawa apa-apa kenyataan yang anda buat disokong oleh kami, tanpa keizinan bertulis diperoleh daripada kami terlebih dahulu.

Harta intelek

Kami memiliki kandungan, maklumat dan alat pada Perkhidmatan. Logo kami (termasuk logo Multiply) tidak boleh digunakan di laman web lain tanpa persetujuan bertulis diperoleh daripada kami terlebih dahulu. 

Anda tidak boleh menjual, memindahkan, menyiarkan, mendedahkan, mempamerkan atau menyediakan Perkhidmatan termasuk tanpa had sebarang pengubahsuaian, penambahan, derivatif atau perisian atau bahan lain yang disediakan melalui Perkhidmatan atau salinannya kepada orang lain yang melanggar Syarat ini.

Dengan membekalkan atau menghantar cadangan, idea, nota, konsep, maklumat, atau bahan lain anda (secara kolektif, "Bahan"), atau dengan menyiarkan Bahan tersebut kepada mana-mana bahagian Perkhidmatan kepada kami, anda memberikan kami hak di seluruh dunia, bukan eksklusif, boleh disublesen, boleh diberi, bebas royalti, kekal, hak yang tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedarkan, membuat karya derivatif, melaksanakan secara umum, memaparkan secara umum, melakukan secara digital, membuat, telah membuat, menjual, menawarkan untuk dijual dan mengimport Bahan tersebut ke mana-mana media yang dikenal pada masa kini atau dikembangkan selepas ini, untuk apa jua tujuan, komersil atau sebaliknya, tanpa memberi pampasan kepada pembekal Bahan. Tiada bahan yang dizahirkan dalam papan mesej, komen, atau forum lain adalah tertakluk kepada sebarang kewajipan, sama ada kerahsiaan, atribusi, atau sebaliknya, di pihak kami dan kami tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan atau penzahiran sebarang Bahan.

Anda juga menjamin bahawa pemegang apa-apa hak harta intelek dalam kandungan tersebut telah mengetepikan semua hak tersebut sepenuhnya dan memberi kepada anda secara sah dan tidak boleh ditarik balik hak untuk memberikan lesen yang dinyatakan di atas. Anda mengakui bahawa penghantaran ke, dari dan / atau melalui Perkhidmatan tidak sulit, dan komunikasi anda mungkin dibaca, diubah, atau diganggu oleh orang lain. Anda mengakui bahawa dengan menggunakan atau mengakses Perkhidmatan tidak ada hubungan kerahsiaan, fidusiari, bersifat tersirat dalam kontrak atau hubungan lain yang terhasil antara anda dan kami.

Pautan ke laman web lain

Jika Perkhidmatan mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan sedemikina disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan sedemikian tidak boleh dianggap sebagai perkenan oleh kami terhadap laman web atau maklumat yang anda mungkin dapat daripada mereka.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan itu yang boleh didapati pada atau melalui sebarang web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi sebarang laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

 

Pautan daripada laman web lain 

Anda boleh membuat hiperpautan ke Perkhidmatan dari laman web lain. Walau bagaimanapun, pautan tidak boleh dibentangkan di laman web dalam mana-mana konteks yang menyiratkan bahawa Perkhidmatan berkaitan dengan laman web tersebut, atau menyokong laman web tersebut atau produk atau perkhidmatannya.

Penafian

Maklumat dan alat yang boleh didapati dalam Perkhidmatan harus digunakan sebagai panduan dan titik permulaan sahaja, dan tidak bertujuan untuk menjadi satu-satunya sumber maklumat anda semasa membuat apa-apa keputusan. Tiada maklumat mengenai mana-mana bahagian Perkhidmatan bertujuan sebagai nasihat kewangan, pelaburan, cukai, perakaunan atau undang-undang, sebagai tawaran atau pengumpanan tawaran untuk menjual atau membeli, atau sebagai sokongan, cadangan atau penajaan bagi mana-mana syarikat, sekuriti, atau dana. Kalkulator dalam Perkhidmatan memberi angka anggaran sahaja - angka tidak semestinya tepat. Andaian dalam kalkulator mungkin tidak selalu benar atau relevan dengan situasi tertentu anda. Artikel atau laporan yang disediakan oleh penulis yang menyatakan pandangan mereka adalah pandangan mereka sendiri dan tidak semestinya mencerminkan pandangan kami. 

 

PERKHIDMATAN HANYA BERTUJUAN UNTUK MENDIDIK, DAN ANDA SENDIRI BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEMUA KEPUTUSAN DAN TINDAKAN ANDA SEBAGAI TINDAK BALAS KEPADA MANA-MANA ​​MAKLUMAT DAN ALAT YANG BOLEH DIDAPATI DALAM PERKHIDMATAN. SILA MINTA NASIHAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG DAN KEWANGAN SEBELUM MEMBUAT SEBARANG KEPUTUSAN KEWANGAN.

 

Tanpa waranti 

Perkhidmatan ini disediakan atas dasar sedia ada. Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran atau cara pelaksanaan. Kami tidak dapat menjamin bahawa Perkhidmatan akan sentiasa boleh diakses atau bebas daripada kesilapan.

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah risiko anda sendiri. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan sebarang maklumat, pendapat, nasihat atau kandungan lain yang terdapat melalui Perkhidmatan. Anda sendiri bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh keputusan anda untuk menggunakan atau bergantung kepada apa-apa maklumat, pendapat, nasihat atau kandungan lain yang terdapat melalui Perkhidmatan.

 

Batasan liabiliti

Kami berusaha untuk memastikan bahawa, pada masa penerbitan, maklumat yang ada pada Perkhidmatan dan kalkulatornya adalah tepat. Walau bagaimanapun, Yayasan Creador atau mana-mana pekerjanya tidak memberi apa-apa representasi nyata atau tersirat atau memberi apa-apa jaminan mengenai bahan atau kemudahan yang terkandung atau dirujuk di Perkhidmatan, dan kami tidak menerima liabiliti untuk:

 1. apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada sebarang penggunaan bahan atau kemudahan;
 2. apa-apa kesilapan dalam atau ketinggalan daripada bahan atau kemudahan; atau
 3. ketepatan apa-apa maklumat yang diperoleh melalui penggunaan Perkhidmatan.

 

KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN DALAM SEBARANG JENIS, TERMASUK TANPA HAD, GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TURUTAN, PAMPASAN, TELADAN, KEBERGANTUNGAN ATAU PUNITIF, TIDAK KIRA BENTUK TINDAKAN ATAU DASAR TUNTUTAN, AKIBAT DARIPADA PENGGUNAAN ATAU AKSES KEPADA PERKHIDMATAN, PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, AKIBAT DARIPADA APA-APA BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIDAPATKAN ATAU MESEJ YANG DITERIMA ATAU TRANSAKSI YANG DIBUAT MELALUI PERKHIDMATAN, AKIBAT KEHILANGAN, AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PINDAAN PENGHANTARAN PENGGUNA ATAU DATA ATAU KOS PEROLEHAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GANTIAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, PERNIAGAAN, KEUNTUNGAN, DATA ATAU APA-APA YANG TIDAK KETARA, WALAUPUN KAMI TELAH DINASIHATKAN ATAS KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. REMEDI TUNGGAL ANDA UNTUK SEBARANG KETIDAKPUASAN DENGAN PERKHIDMATAN DAN / ATAU KANDUNGAN YANG TERKANDUNG DALAM PERKHIDMATAN ADALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN. LIABILITI TUNGGAL DAN MAKSIMUM UNTUK SEMUA KEROSAKAN, KERUGIAN DAN PUNCA TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK, TANPA HAD, KECUAIAN), ATAU SEBALIKNYA) ADALAH JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA, JIKA ADA, ATAS AKSES PERKHIDMATAN.

 

Indemniti

Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan dan pegang-lepas Yayasan Creador, sekutu, pegawai, pengarah, pekerja, perunding dan ejennya (di mana terpakai) daripada sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi dan / atau kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan anda, pelanggaran Syarat ini atau pelanggaran anda, atau pelanggaran oleh mana-mana pengguna lain, mana-mana harta intelektual atau hak mana-mana orang lain atau entiti. Syarat ini akan memberi manfaat kepada pewaris, pemegang serah hak dan pemegang lesen Yayasan Foundation.

Undang-undang terpakai

Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira peruntukan untuk konflik undang-undang.

 

Bukan Penepian

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. 

 

Kebolehasingan (Severability)

Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan lain Syarat ini tetap berkuatkuasa. 

 

Keseluruhan perjanjian

Syarat ini terdiri daripada keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan, dan menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin wujud antara anda dan kami mengenai Perkhidmatan.

 

Pindaan

Kami mungkin meminda Syarat ini dengan menerbitkan Syarat baru di Perkhidmatan dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan kepada Syarat ini akan berkuatkuasa dari masa Syarat yang dipinda dipaparkan pada Perkhidmatan. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan selepas Syarat yang dipinda berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat yang dipinda. 

 

Perlindungan data peribadi

Dasar kami berkenaan pemprosesan data peribadi, jika ada, dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami..

Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami di hello@mulitply.org.my

 

Konflik

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia bagi Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan terpakai.

 

Klik di sini untuk versi Bahasa Inggeris.